Jump to Navigation

Ψηφιακά ΚΕΠΑ - 27/9/2022

Παραθέτουμε εδώ έναν οδηγό για τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΠΑ που ισχύει από 16/9/2022:

1. Τι αλλάζει με το νέο σύστημα;
 
Μέχρι σήμερα, ο πολίτης παραπεμπόταν για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α., αφού είχε κάνει πρώτα αίτηση για μια συγκεκριμένη παροχή (προνοιακή ή ασφαλιστική). Η δε πιστοποίηση που λάμβανε προοριζόταν αποκλειστικά προς αίτηση για την εν λόγω παροχή. Ως αποτέλεσμα, αν ο πολίτης ήθελε να λάβει μια άλλου είδους παροχή, έπρεπε συχνά να περνά εκ νέου αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α.
 
Με το νέο σύστημα, ο πολίτης θα υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α., ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί. Η πιστοποίηση που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.
 
Παράλληλα, το νέο σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό, το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες με αναπηρία δεν θα ταλαιπωρούνται με πολλαπλές φυσικές επισκέψεις στο ΚΕ.Π.Α.. Αντ’ αυτού η όλη διαδικασία θα διενεργείται ηλεκτρονικά, με μοναδική φυσική επίσκεψη εκείνη στο ΚΕ.Π.Α. την ημέρα της εξέτασης τους από την Υγειονομική Επιτροπή.
 
2. Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α;
 
Από 16/09/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά. Δηλαδή κάνουμε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο Φορέα και για όποια παροχή θέλουμε.
 
Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet).
 
Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ. Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.
 
Αντίστοιχη ενημέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής της αίτησης μπορεί να λάβει ο πολίτης και μέσω του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης 1555.
 
3. Δεν έχω πρόσβαση ο ίδιος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κάποιος άλλος για λογαριασμό μου ή να υποβάλω αίτηση με κάποιο άλλο τρόπο;
 
Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε:
 
είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας
είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.
4. Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση;
 
Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.
 
5. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στη νέα πλατφόρμα, παρατηρώ ότι κάποια στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Ωστόσο, κάποια από αυτά είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;
 
Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται διαλειτουργικά από διάφορα Μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από το χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο πολίτης να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του (α) είτε στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α., με επίσκεψη σε ένα Κ.Ε.Π. ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου του e-Ε.Φ.Κ.Α., (β) είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο notify.gov.gr, (γ) είτε στην ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα:
 
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Φύλο
Χώρα Γέννησης
Υπηκοότητα
Ημερομηνία Γέννησης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α.
 
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου
Τύπος Ταυτοποιητικού Εγγράφου
Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτοποιητικού Εγγράφου
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Φορολογικό Μητρώο.
 
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
Στοιχεία Διεύθυνσης
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
email
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου και email μπορεί να τα συμπληρώσει ή να τα τροποποιήσει απευθείας στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.
 
6. Πρέπει να πληρώσω παράβολο για την αίτηση αξιολόγησης και πιστοποίησης μου από το ΚΕ.Π.Α; Στο παλιό σύστημα θυμάμαι ότι πλήρωνα παράβολο για τις αιτήσεις που δεν παραπέμπονταν από το Φορέα χορήγησης της παροχής στο ΚΕ.Π.Α.
 
Από 16/09/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.
 
7. Υπέβαλα την αίτηση μέσω του gov.gr, τι πρέπει να κάνω τώρα για την κατάρτιση του Ιατρικού Εισηγητικού μου Φακέλου;
 
Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/e-rv/d/kepa). Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής σας για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ σας. Κατά τ’ άλλα η εφαρμογή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ελέγχει διαλειτουργικά από μόνη της αν για αυτό τον ΑΜΚΑ υπάρχει ενεργή αίτηση. Σημειώνεται ότι από 16/09/2022, όλοι οι ιατρικοί εισηγητικοί φάκελοι καταρτίζονται αποκλειστικά ψηφιακά και έγχαρτοι φάκελοι δεν γίνονται δεκτοί στο ΚΕΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι τα υποχρεωτικά περιεχόμενα ενός ιατρικού εισηγητικού φακέλου αποτυπώνονται στο αρ. 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
 
Τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος ιατρού (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού, τηλέφωνο, email, κλπ.)
το είδος του Εισηγητικού Φακέλου (Γενικός ή Ειδικός)
τις παθήσεις του αιτούντος με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και τυχόν ORPHAcode ανά πάθηση
τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, την οποία λαμβάνει ή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο αξιολογούμενος
τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τις παθήσεις,
κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του από την Υ.Ε.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναρτώνται ψηφιακά στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Ωστόσο, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος, τυχόν ιατρικά δικαιολογητικά που δεν δύνανται να αναρτηθούν ψηφιακά στην πλατφόρμα του ιατρικού εισηγητικού φακέλου, θα μπορούν να προσκομίζονται και παρατίθενται από το ασθενή, σε πρωτότυπη μορφή, στην υγειονομική επιτροπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
 
Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί.
 
8. Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α;
 
Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης:
 
Αρχική αίτηση για αξιολόγηση (αρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).
Αίτηση παράτασης (αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του.
Αίτηση αναθεώρησης (αρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., για τις εξής περιπτώσεις:
η Γ.Α.Π.Α. δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,
ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,
διόρθωσης τυπικών στοιχείων της Γ.Α.Π.Α. που δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση από την Υ.Ε. (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κλπ.).
Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης (αρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.. Η παρούσα διαδικασία σκοπό έχει την αξιολόγηση νέων παθήσεων ή τη διαπίστωση της επιδείνωσης ήδη κριθείσας πάθησης από την Υ.Ε., ούτως ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η Γ.Α. και η Γ.Α.Π.Α.
Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., όπως έπρατταν μέχρι σήμερα, αλλά χωρίς την καταβολή παράβολου, μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσής και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.
 
9. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου ως δικαιολογητικά όταν πάω να υποβάλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης;
 
Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:
 
Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:
άδεια διαμονής σε ισχύ
βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)
εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)
άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση
Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 
Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α..
Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.
10. Θέλω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ή για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας συζύγου/τέκνου/αδελφού ή γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977; Τι πρέπει να κάνω;
 
Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για σύνταξη αναπηρίας πρέπει να υποβάλλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλλω την αίτηση για σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη.
 
11. Θέλω να κάνω αίτηση για επίδομα (εξωιδρυματικό ή απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ ή αναπηρικό προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ). Τι πρέπει να κάνω;
 
Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για επίδομα αναπηρίας πρέπει να υποβάλλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλλω την αίτηση για το επίδομα στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχα, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική επίδομα.
 
12. Θέλω να κάνω αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και τέλη ταξινόμησης. Τι πρέπει να κάνω;
 
Όπως και πριν τις 16.09.2022, για να κάνει κάποιος αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, πρέπει πρώτα να έχει παραλάβει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.). Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο νέο σύστημα του ΚΕ.Π.Α. και αφού παραλάβει τη Γ.Α.Π.Α., να υποβάλει αίτηση στη φορολογική διοίκηση.
 
13. Έχω ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ (αναπηρίας, γήρατος λόγω αναπηρίας) ή αίτηση για προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ (εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) ή αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.” μέχρι και τις 15.09.2022. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα που αλλάζει το σύστημα;
 
Εάν μέχρι και τις 15.09.2022 έχετε υποβάλλει κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις για την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το Κ.Ε.ΠΑ., δεν απαιτείται να κάνετε νέα αίτηση. Η αξιολόγηση και πιστοποίησή σας θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με βάση την προϊσχύουσα διαδικασία. Συνεπώς, οφείλετε να προχωρήσετε σε προσκόμιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου στο Κ.Ε.ΠΑ., εφόσον σας έχει ζητηθεί.
 
14. Έχω ετοιμάσει τον έγχαρτο ιατρικό εισηγητικό μου φάκελο, αλλά δεν έχω κάνει μέχρι τις 15.09.2022 κάποια αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.. Τι κάνω;
 
Εάν (α) το αίτημά σας αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές, και όχι σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας και (β) οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε μπορείτε να προσέλθετε σε μία γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και να υποβάλετε το αίτημά σας και τον έγχαρτο εισηγητικό φάκελο.
 
Εάν το αίτημά σας αφορά σύνταξη ή επίδομα και δεν έχει υποβληθεί μέχρι 15.09.2022 ή (β) ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης.09.2022, τότε από 16.09.2022, η αίτηση πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α. και η κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Συνεπώς, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα από 16.09.2022, αλλά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να καταρτιστεί εκ νέου από τους ιατρούς επιλογής σας ηλεκτρονικά.
 
15. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον e-ΕΦΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ;
 
Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το Κ.Ε.ΠΑ. Η αίτηση παράτασης ισχύος της Γ.Α.Π.Α. λογίζεται ως αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής και διαβιβαστεί αυτόματα στον φορέα που θα δηλώσετε, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή άλλης αίτησης. Προσοχή, προκειμένου η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που σχετίζεται με την αναπηρία σας, να παραταθεί μέχρι της πιστοποίηση της αναπηρίας σας από το ΚΕ.Π.Α. και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έξι (6) μήνες από τη λήξη της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. σας, τότε το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί εντός του τετραμήνου πριν τη λήξη της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α.. Ειδάλλως, αν παρέλθει η προθεσμία, τότε πρέπει να υποβληθεί νέα – αρχική αίτηση και δεν δικαιούστε το ευεργέτημα της παράτασης.
 
16. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον ΟΠΕΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ;
 
Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το Κ.Ε.Π.Α.. Μετά την υποβολή αίτησης παράτασης στο σύστημα, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής στα Κέντρα Κοινότητας. Προσοχή, προκειμένου η καταβολή του επιδόματος που σχετίζεται με την αναπηρία σας να παραταθεί μέχρι της πιστοποίηση της αναπηρίας σας από το ΚΕ.Π.Α. και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έξι (6) μήνες από τη λήξη της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. σας, τότε το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί εντός του τετραμήνου πριν τη λήξη της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α.. Ειδάλλως, αν παρέλθει η προθεσμία, τότε πρέπει να υποβληθεί νέα – αρχική αίτηση και δεν δικαιούστε το ευεργέτημα της παράτασης. 
 
17. Δεν με αφήνει να κάνω αίτηση γιατί μου βγάζει ότι υπάρχει άλλη ενεργή/εκκρεμής αίτηση.
 
Δεν μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει αίτηση, ενώ υπάρχει ήδη στο παλαιό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. ενεργή ή εκκρεμής αίτηση. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε εκκρεμή αίτηση στο παλαιό σύστημα, τότε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 1555, ώστε να δηλώσετε το πρόβλημα.
 
18. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες λειτουργίας της αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.;
 
Όλες οι πληροφορίες για την αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του στο ΦΕΚ Β’4830/13-09-2022.
 
19. Έχω διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν λύνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Τι να κάνω;
 
Εάν συνεχίζω να αντιμετωπίζω προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης μου στο σύστημα, μπορώ να τηλεφωνήσω στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555.


Main menu 2

Article | by Dr. Radut